Bydlení v Ostřešanech Za školou
bdostresany.firstclick.cz | bdostresany@firstclick.cz | facebook.com/bdostresany | o webuOsm řadových rodinných domů v klidném místě v centru obce nedaleko Pardubic a Chrudimě (4 km).
Nedaleko jsou škola, školka, tělocvična, zastávka MHD, restaurace, obecní dům s ob. úřadem, ordinace lékařů,
2 dětská hřiště, fotbalové hřiště, možnost bruslení a sáňkování, cyklostezka. K domu patří zahrada a garáž;
vlastní plyn. vytápění, samostatná ČOV pro 8 domů, internet. Domy spravuje Bytové družstvo Ostřešany.


na hlavní stránkuK PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

Převod družstevního podílu (dříve převod členství v družstvu) upravuje zákon č.90/2012 Sb. a Stanovy Bytového družstva Ostřešany.
Zásadní informace neleznete zde.

L.Kautský, 16.4.2016K PŘEVODU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Od 28.10.2014 se již na naše domy nevztahují podmínky Ministerstva pro místní rozvoj ČR - podmínky nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v letech 2000 - 2013. Znamená to, že kterýkoli z domů nemusí trvale obývat nájemce (člen družstva), ale může být poskytnut k podnájmu. Obec již může převést na žádost družstva svůj majetkový podíl (51%) na budovách a příslušné pozemky na bytové družstvo, následně může dojít k bezúplatnému převodu domů vč. pozemků do osobního vlastnictví členů družstva.
související dokumenty:
web MMR ke zkrácení vázací doby
dokument od MMR -zkrácena vázací doba
Smlouva o sml. budoucí

L.Kautský, 10.8.2016KE STANOVÁM DRUŽSTVA

V prosinci r.2015 byly představenstvu družstva zaslány tyto návrhy na změnu stanov družstva s tím, že požaduji úpravu stanov tak, aby byly v souladu s nyní platnou legislativou. Kompletní znění stanov nechť připraví advokát, se kterým družstvo dlouhodobě spolupracuje, aby byly stanovy platné k 31.3.2016.

L.Kautský, 2.3.2016KDO HRADÍ ÚDRŽBU A OPRAVY?

ze Stanov BDO

Článek 11
Práva a povinnosti členů družstva
1 .Člen družstva má právo zejména
f) Na nerušené užívání bytu, včetně poskytování služeb s užíváním bytu spojených a na uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu, a to na dobu neurčitou.

2. Člen družstva má povinnost zejména:
c) Chránit zájmy a majetek družstva, zejména upozorňovat orgány družstva na všechny případy jeho ohrožení. d) Usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva.

Článek 12
Vymezení práv a povinností při užívání bytu
2) Družstvo je povinno zajistit členu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
3) Člen družstva je povinen převzatý prostor udržovat ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

Článek 4
Předmět činnosti
Předmětem činnosti družstva je:
a) pronájem bytů, zajišťování základních služeb spojených s pronájmem bytů, včetně údržby, opravy, rekonstrukce a modernizace bytů a společných částí bytových domů ve vlastnictví (spoluvlastnictví) družstva. Tato činnost spočívá zejména v:
- investiční činnosti související s výstavbou bytů
- zabezpečení správy, provozu, údržby a opravy bytových prostor, včetně správy,
provozu, údržby a opravy společných částí bytových domů a technologických zařízení,
- zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů,
- přidělování bytů, uzavírání příslušných nájemních smluv,
b) správa a údržba nemovitostí.

Od 1.1.2016 platí nové Nařízení vlády č.308/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. října 2015
o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu.

§ 2
Běžná údržba bytu
Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

§ 3
Drobné opravy bytu
Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

§ 4
Drobné opravy podle věcného vymezení
Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují
a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,
g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,
h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,
i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

§ 5
Drobné opravy podle výše nákladů
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

§ 6
Roční limit nákladů
(1) Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.
(2) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

§ 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016

L.Kautský, 16.4.2016.
Získat aplikaci Adobe Flash Player

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

na hlavní stránku

bytove-druzstvo-ostresany