Bydlení v Ostřešanech Za školou
bdostresany.firstclick.cz | bdostresany@firstclick.cz | facebook.com/bdostresany | o webuOsm řadových rodinných domů v klidném místě v centru obce nedaleko Pardubic a Chrudimě (4 km).
Nedaleko jsou škola, školka, tělocvična, zastávka MHD, restaurace, obecní dům s ob. úřadem, ordinace lékařů,
2 dětská hřiště, fotbalové hřiště, možnost bruslení a sáňkování, cyklostezka. K domu patří zahrada a garáž;
vlastní plyn. vytápění, samostatná ČOV pro 8 domů, internet. Domy spravuje Bytové družstvo Ostřešany.


na hlavní stránkuK PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

Převod družstevního podílu (dříve převod členství v družstvu) upravuje zákon č.90/2012 Sb. a Stanovy Bytového družstva Ostřešany.
Zásadní informace neleznete zde.

Každý člen Bytového družstva Ostřešany má dle Stanov BDO (Čl.11, odst. 1, bod f) právo na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou . Dochází-li k převodu dr. podílu, jde o převod členství v družstvu (s právy a povinnostmi) a také o převod nájmu příslušného domu (na dobu neurčitou). Není tedy možné aby nový člen družstva (nabyvatel členství převodem) měl nájemní smlouvu na dobu určitou, která by mu byla (dle nějakých podmínek) prodlužována.

L.Kautský, 6.2.2018K PŘEVODU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Od 28.10.2014 se již na naše domy nevztahují podmínky Ministerstva pro místní rozvoj ČR - podmínky nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v letech 2000 - 2013. Znamená to, že kterýkoli z domů nemusí trvale obývat nájemce (člen družstva), ale může být poskytnut k podnájmu. Obec již může převést na žádost družstva svůj majetkový podíl (51%) na budovách a příslušné pozemky na bytové družstvo, následně může dojít k bezúplatnému převodu domů vč. pozemků do osobního vlastnictví členů družstva.
související dokumenty:
web MMR ke zkrácení vázací doby
dokument od MMR -zkrácena vázací doba
Smlouva o sml. budoucí

L.Kautský, 10.8.2016UPOZORNĚNÍ NA NEPRAVDIVÉ

a zavádějící informace uveřejněné na webu byt. družstva. Zodpovědné osoby obsah webu po výzvě ze dne 4.1.2018 neupravili, proto níže uvedené mé stanovisko k informacím.

1/ E-mailová adresa uvedená na webu byt. družstva (bdo@firstclick.cz) nikdy neexistovala.

2/ Domy jsou sice stále vlastněny družstvem a obcí (49/51%), avšak převod majetku upravuje smlouva mezi družstvem a obcí. Dle smlouvy o sml. budoucí bude majetkový podíl obce převeden na družstvo, text smlouvy je zde. Zástupci družstva a obce dosud tuto smlouvu neuzavřeli, proto majetkový podíl obce dosud nebyl převeden. Od 28.10.2014 se již na naše domy nevztahují podmínky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, takže převod majetk. podílu obce na družstvo je možný, jak vyplývá z dokumentu zde.
Všechny domy jsou sice použity jako zástava, avšak je možné, aby vedení byt. družstva vyjednalo s bankou vyjmutí nemovitostí, jejichž uživatelé mají splacen celý členský vklad. Ručení za zůstatek hyp. úvěru cca. 2 mil. Kč majetkem v úč. hodnotě cca. 14 mil. Kč je neúměrné a pro členy družstva, co mají splacen celý čl. vklad, nevýhodné. Poté bude převod domů do os. vlastnictví možný.

3/ I pozemků se týká smlouva (již výše uvedená) mezi družstvem a obcí, kdy u pozemků je zajištěno bezplatné převedení z obce na družstvo a posléze na uživatele - převod do os. vlastnictví domu i pozemku. Nejedná se tedy o odkup pozemků, jak uvádí web byt. družstva.

4/ Informace na webu byt. družstva mohou vytvořit dojem, že nabytí dr. podílu (domu do užívání) je pro nabyvatele nevýhodné, mohou ho provázet problémy či komplikace a že snad někdo z prodávajících poskytuje zájemcům jiné než pravdivé a úplné informace.
Žaloby na neplatnost 3 usnesení čl. schůzí byly podány, neboť 6 z 8 členů družstva se usneslo, že musíme:
- u dvou domů uvést vzhled fasády do shody s ostatními domy a to na vlastní náklady (d.f. realizovat novou fasádu),
- že bude rozšířen chodník na úkor námi užívané zahrady (zmenšení pozemku),
- v napomenutí mi bylo vyhrožováno vyloučením z družstva m.j. za zveřejnění údajně nepravdivých informací o konání osob ve vedení družstva.

Jelikož byt. družstvo 2x odmítlo situaci řešit mimosoudně, nyný stále probíhá soudní spor, kdy bylo usnesení Kr. soudu v Hradci Kr. (ve prospěch družstva) Vrchním soudem v Praze zrušeno. Kr. soud v Hradci Kr. poté rozhodl ve věci stejně, proto bylo podáno opět odvolání k VS v Praze.
Není tedy pravdivá informace na webu byt. družstva, že "s. spor družstvo vyhrálo", protože nebylo dosud pravomocně rozhodnuto. To platí i o nákladech řízení, které jsou splatné do 3 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí soudu.

V případě, že v době probíhajícího soudního sporu dojde k převodu družstevního podílu, není tento nový člen družstva účastníkem soudního řízení, ale účastníkem řízení zůstává původní účastník (navrhovatel) a byt. družstvo (odpůrce). Na nového člena byt. družstva tudíž nepřechází žadný závazek uhradit náklady soudního řízení ani jejich část, tedy ani pohledávka za byt. družstvem v souvislosti se soud. sporem.
Webové stránky, které jako soukromá osoba provozuji, vznikly z původních stránek bdo.webpark.cz, které jsem dříve založil pro transparentní informování členů družstva o všem, co se nás týká. Stránky jsou řádně registrovány a označeny, že se nejedná o (oficiální) stránky byt. družstva. Je zde uvedeno jméno provozovatele i telefonický a e-mailový kontakt na mne. Web přináší i různý obsah nejen pro členy družstva, ale i pro lidi, kteří se zajímají o Ostřešany, bydlení, družstevní problematiku, zahradu apod. Tyto moje stránky se "netváří" ani "nejeví" jako ofic. stránky družstva, jak je uvedeno na těch oficiálních stránkách družstva. Na web. stránkách uvádím pouze pravdivé a doložitelné informace.

Zápisy bytového družstva na webu www.firmy.cz a na webu ww.edb.cz jsem nezakládal, ale založili je samotní provozovatelé webů z veřejně dostupných zdrojů, což mohu doložit vyjádřením obou provozovatelů. Informace na webu bytového družstva je tedy nepravdivá a text může navodit dojem, že nějak jednám neoprávněně v neprospěch našeho družstva.
Samotný původní titulek ofic. sdělení - pozor na podvodné weby ..., který se stále na webu byt. družstva zobrazuje, je hrubou lží na tomto webu bytového družstva.


L.Kautský, 6.2.2018KDO HRADÍ ÚDRŽBU A OPRAVY?

ze Stanov BDO

Článek 11
Práva a povinnosti členů družstva
1 .Člen družstva má právo zejména
f) Na nerušené užívání bytu, včetně poskytování služeb s užíváním bytu spojených a na uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu, a to na dobu neurčitou.

2. Člen družstva má povinnost zejména:
c) Chránit zájmy a majetek družstva, zejména upozorňovat orgány družstva na všechny případy jeho ohrožení. d) Usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva.

Článek 12
Vymezení práv a povinností při užívání bytu
2) Družstvo je povinno zajistit členu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
3) Člen družstva je povinen převzatý prostor udržovat ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

Článek 4
Předmět činnosti
Předmětem činnosti družstva je:
a) pronájem bytů, zajišťování základních služeb spojených s pronájmem bytů, včetně údržby, opravy, rekonstrukce a modernizace bytů a společných částí bytových domů ve vlastnictví (spoluvlastnictví) družstva. Tato činnost spočívá zejména v:
- investiční činnosti související s výstavbou bytů
- zabezpečení správy, provozu, údržby a opravy bytových prostor, včetně správy,
provozu, údržby a opravy společných částí bytových domů a technologických zařízení,
- zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů,
- přidělování bytů, uzavírání příslušných nájemních smluv,
b) správa a údržba nemovitostí.

Od 1.1.2016 platí nové Nařízení vlády č.308/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. října 2015
o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu.

§ 2
Běžná údržba bytu
Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

§ 3
Drobné opravy bytu
Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

§ 4
Drobné opravy podle věcného vymezení
Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují
a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,
g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,
h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,
i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

§ 5
Drobné opravy podle výše nákladů
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

§ 6
Roční limit nákladů
(1) Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.
(2) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

§ 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016

L.Kautský, 16.4.2016KE STANOVÁM DRUŽSTVA

V prosinci r.2015 byly představenstvu družstva zaslány tyto návrhy na změnu stanov družstva s tím, že požaduji úpravu stanov tak, aby byly v souladu s nyní platnou legislativou. Kompletní znění stanov nechť připraví advokát, se kterým družstvo dlouhodobě spolupracuje, aby byly stanovy platné k 31.3.2016.

L.Kautský, 2.3.2016.
Získat aplikaci Adobe Flash Player

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

na hlavní stránku

bytove-druzstvo-ostresany