Bydlení v Ostřešanech Za školou
bdostresany.firstclick.cz | bdostresany@firstclick.cz | facebook.com/bdostresany | o webuOsm řadových rodinných domů v klidném místě v centru obce nedaleko Pardubic a Chrudimě (4 km).
Nedaleko jsou škola, školka, tělocvična, zastávka MHD, restaurace, obecní dům s ob. úřadem, ordinace lékařů,
2 dětská hřiště, fotbalové hřiště, možnost bruslení a sáňkování, cyklostezka. K domu patří zahrada a garáž;
vlastní plyn. vytápění, samostatná ČOV pro 8 domů, internet. Domy spravuje Bytové družstvo Ostřešany.


na hlavní stránku


Renata Hájková Ostřešany

K PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

Převod družstevního podílu (dříve převod členství v družstvu) upravuje zákon č.90/2012 Sb. a Stanovy Bytového družstva Ostřešany.
Zásadní informace neleznete zde.

Každý člen Bytového družstva Ostřešany má dle Stanov BDO (Čl.11, odst. 1, bod f) právo na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou . Dochází-li k převodu dr. podílu, jde o převod členství v družstvu (s právy a povinnostmi) a také o převod nájmu příslušného domu (na dobu neurčitou). Není tedy možné aby nový člen družstva (nabyvatel členství převodem) měl nájemní smlouvu na dobu určitou, která by mu byla (dle nějakých podmínek) prodlužována.

L.Kautský, 6.2.2018K PŘEVODU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Od 28.10.2014 se již na naše domy nevztahují podmínky Ministerstva pro místní rozvoj ČR - podmínky nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v letech 2000 - 2013. Znamená to, že kterýkoli z domů nemusí trvale obývat nájemce (člen družstva), ale může být poskytnut k podnájmu. Obec již může převést na žádost družstva svůj majetkový podíl (51%) na budovách a příslušné pozemky na bytové družstvo, následně může dojít k bezúplatnému převodu domů vč. pozemků do osobního vlastnictví členů družstva.
související dokumenty:
web MMR ke zkrácení vázací doby
dokument od MMR -zkrácena vázací doba
Smlouva o sml. budoucí

L.Kautský, 10.8.2016


Lenka Becková Ostřešany

UPOZORNĚNÍ NA NEPRAVDIVÉ

a zavádějící informace uveřejněné na webu byt. družstva. Zodpovědné osoby (Renata Hájková a Lenka Becková) obsah webu po výzvě ze dne 3.3.2015 a 4.1.2018 neupravily, proto níže uvedené stanovisko k informacím.
Tři ze čtyř usnesení členských schůzí Bytového družstva Ostřešany prohlásil soud za nicotná.
Pro rozpor se zákonem.


Žaloby na neplatnost 4 usnesení čl. schůzí byly podány, neboť 6 z 8 členů družstva se usneslo, že:
1) bude d.f. rozšířen chodník na úkor námi užívané zahrady (zmenšení pozemku),
2) jsme povinni u dvou domů uvést vzhled fasády do shody s ostatními domy a to na vlastní náklady (d.f. realizovat novou fasádu),
3) v napomenutí mi bylo vyhrožováno vyloučením z družstva m.j. za zveřejnění údajně nepravdivých informací o konání osob ve vedení družstva a údajné poškození zájmů družstva. (čl. schůze 18.9.2014 - sp. zn. 55 Cm 215/2014)
4) družstvo objedná úpravu fasády a poté bude po mne vymáhat náklady (čl. schůze 23.3.2015 - sp. zn. 55 Cm 96/2015)

Jelikož byt. družstvo 2x odmítlo situaci řešit mimosoudně, probíhal soudní spor u KS v Hradci Kr. (55 Cm 215/2014) a u VS v Praze. Družstvu byl úvodem jednání u VS v Praze učiněn návrh - mimosoudní dořešení sporu, jehož součástí byl návrh, že obě strany si hradí své náklady řízení. Tedy že po družstvu nebudu žádné náklady požadovat a naopak. Zástupci družstva tento vstřícný krok odmítli, proto proběhlo soudní jednání a 21.5.2019 bylo vydáno pravomocné rozhodnutí.
(viz protokol o jednání před odvolacím soudem)


1) V tomto bodu bylo usnesení KS v Hradci Kr. potvrzeno. (rozšíření chodníku)
2) V tomto bodu bylo usnesení KS v Hradci Kr. změněno a usnesení čl. schůze prohlášeno za nicotné. (úprava fasád domů)
3) V tomto bodu bylo usnesení KS v Hradci Kr. změněno a usnesení čl. schůze prohlášeno za nicotné. (napomenutí člena družstva)
O nákladech řízení bylo rozhodnuto ve prospěch strany, která měla ve sporu úspěch, tedy v neprospěch byt. družstva.

Dále probíhá soudní spor u KS v Hradci Kr., kdy předmětem sporu bylo usnesení, že
4) družstvo objedná úpravu fasády a poté bude po mne vymáhat náklady (čl. schůze 23.3.2015 - sp. zn. 55 Cm 96/2015). Ve věci proběhlo soudní jednání a dne 13.11.2019 bylo usnesení členské schůze prohlášeno za nicotné a nebyla nikomu přiznána úhrada nákladů řízení
(viz protokol o jednání před soudem 1. stupně)
. K výroku o nákladech řízení je podán řádný opravný prostředek k VS v Praze.

Třeba podotknout, že:
- Družstvo nečekalo na pravomocné rozhodnutí soudu, a členové družstva o své vůli zničili živý plot mnou vysazený na užívaném pozemku.
- Dále vedení družstva zajistilo takové "uvedení fasády do shody s ostatními domy", kdy d.f. neodborným zásahem došlo ke zničení popínavých rostlin na domě č.p. 336 a k poničení fasády.
- Družstvo na internetu vyvěsilo sdělení, že "Soudní spor družstvo VYHRÁLO" a že náklady řízení nehradí družstvo, což je v rozporu se skutečností.

Výsledkem sporu je, že náklady na úpravu fasády (vytrhání popínavých rostlin) jsou plně v režii bytového družstva, stejně tak i případné náklady na opravu omítky poškozené tzv. "uvedením fasády do původního stavu, aby stav fasády odpovídal stavu fasády ostatních domů".

L.Kautský, aktualizováno 15.11.2019

Webové stránky, které jako soukromá osoba provozuji, vznikly z původních stránek bdo.webpark.cz, které jsem dříve založil pro transparentní informování členů družstva o všem, co se nás týká. Stránky jsou řádně registrovány a označeny, že se nejedná o (oficiální) stránky byt. družstva. Je zde uvedeno jméno provozovatele i telefonický a e-mailový kontakt na mne. Web přináší i různý obsah nejen pro členy družstva, ale i pro lidi, kteří se zajímají o Ostřešany, bydlení, družstevní problematiku, zahradu apod. Tyto moje stránky se "netváří" ani "nejeví" jako ofic. stránky družstva, jak je uvedeno na těch oficiálních stránkách družstva. Na web. stránkách uvádím pouze pravdivé a doložitelné informace.

Zápisy bytového družstva na webu www.firmy.cz a na webu ww.edb.cz jsem nezakládal, ale založili je samotní provozovatelé webů z veřejně dostupných zdrojů, což mohu doložit vyjádřením obou provozovatelů. Informace na webu bytového družstva je tedy nepravdivá a text může navodit dojem, že nějak jednám neoprávněně v neprospěch našeho družstva.
Samotný původní titulek ofic. sdělení - pozor na podvodné weby ..., který se stále na webu byt. družstva zobrazuje, je hrubou lží na tomto webu bytového družstva.

Dále je na webu družstva uvedeno, že "v současné době jsou navíc tyto řadové rodinné domy použity jako zástava pro hypoteční úvěr, který družstvo čerpá. Proto není zatím možné převádět řadové rodinné domy do osobního vlastnictví".
I toto je nepravdivá informace, neboť za úvěr družstva je zastaven pouze jeden dům z osmi a sice dům č.p. 341.

Na webu družstva je též uvedeno, že obecní "pozemky (zahrady u rod. domů) jsou možné odkoupit po převodu domů do os. vlastnictví", což není pravdivá informace. Mezi družstvem a obcí je uzavřena smlouva o sml. budoucí o bezúplatném převodu majetkového podílu obce (domy a související pozemky) -viz informace zde

L.Kautský, 6.2.2018KDO HRADÍ ÚDRŽBU A OPRAVY?

ze Stanov BDO

Článek 11
Práva a povinnosti členů družstva
1 .Člen družstva má právo zejména
f) Na nerušené užívání bytu, včetně poskytování služeb s užíváním bytu spojených a na uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu, a to na dobu neurčitou.

2. Člen družstva má povinnost zejména:
c) Chránit zájmy a majetek družstva, zejména upozorňovat orgány družstva na všechny případy jeho ohrožení. d) Usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva.

Článek 12
Vymezení práv a povinností při užívání bytu
2) Družstvo je povinno zajistit členu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
3) Člen družstva je povinen převzatý prostor udržovat ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

Článek 4
Předmět činnosti
Předmětem činnosti družstva je:
a) pronájem bytů, zajišťování základních služeb spojených s pronájmem bytů, včetně údržby, opravy, rekonstrukce a modernizace bytů a společných částí bytových domů ve vlastnictví (spoluvlastnictví) družstva. Tato činnost spočívá zejména v:
- investiční činnosti související s výstavbou bytů
- zabezpečení správy, provozu, údržby a opravy bytových prostor, včetně správy,
provozu, údržby a opravy společných částí bytových domů a technologických zařízení,
- zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů,
- přidělování bytů, uzavírání příslušných nájemních smluv,
b) správa a údržba nemovitostí.

Od 1.1.2016 platí nové Nařízení vlády č.308/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. října 2015
o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu.

§ 2
Běžná údržba bytu
Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

§ 3
Drobné opravy bytu
Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

§ 4
Drobné opravy podle věcného vymezení
Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují
a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,
g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,
h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,
i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

§ 5
Drobné opravy podle výše nákladů
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

§ 6
Roční limit nákladů
(1) Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.
(2) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

§ 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016

L.Kautský, 16.4.2016KE STANOVÁM DRUŽSTVA

V prosinci r.2015 byly představenstvu družstva zaslány tyto návrhy na změnu stanov družstva s tím, že požaduji úpravu stanov tak, aby byly v souladu s nyní platnou legislativou. Kompletní znění stanov nechť připraví advokát, se kterým družstvo dlouhodobě spolupracuje, aby byly stanovy platné k 31.3.2016.

L.Kautský, 2.3.2016.
Získat aplikaci Adobe Flash Player

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

na hlavní stránku

bytove-druzstvo-ostresany